AdobeStock_210019134.jpeg
LOGO FUNDACJI GOLD.png

ZAŁOŻENIA STATUTOWE

FUNDACJI PROJEKT KOBIETY

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie i gospodarczo użytecznej w sferze zadań publicznych obejmujących zadania w zakresie:

 • poszukiwań twórczych w zakresie sztuk wizualnych;

 • szerzenia wartości humanistycznych;

 

 • propagowania dziedzictwa kulturowego;

 

 • współpracy z instytucjami kultury i oświaty przy tworzeniu i organizowaniu projektów edukacyjnych, stypendialnych, artystycznych i charytatywnych, a także wspierania i promowania tą drogą wszelkich inicjatyw z zakresu branży artystycznej i kreatywnej;

 

 • prowadzenia działalności twórczej związanej ze sztukami wizualnymi, kulturą oraz edukacją;

 

 • propagowania wizerunku kobiet aktywnych zawodowo oraz kobiet zaangażowanych społecznie;

 

 • podkreślenia i przybliżenia roli kobiet w historii i dziedzictwie świata;

 

 • prowadzenia działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

 

 • promowania artystów tworzących prace o tematyce kobiecej

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez wszystkie lub niektóre z następujących działań:

 • inicjowanie, wspieranie organizacyjne, intelektualne i finansowe programów edukacyjnych dla kobiet;

 • prowadzenie i finansowanie akcji informacyjnych i szkoleniowych oraz kampanii społecznych zgodnych ze Statutem Fundacji;

 • promowanie sztuk wizualnych w przestrzeniach publicznych;

 

 • ​organizowanie wystaw, spotkań autorskich, festiwali, warsztatów, konkursów, przedsięwzięć kulturalnych, towarzyskich, sportowych i rekreacyjnych oraz innych form wspierania rozwoju kultury;

 

 • współpracę z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie spraw objętych niniejszym Statutem;

 • członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych tożsamych lub zbieżnych z celami Fundacji;

 • współpracę z osobami i instytucjami, których cele są zbliżone do celów Fundacji, lub które zechcą wspierać realizację celów statutowych Fundacji;

 • organizowanie akcji charytatywnych i innych form działalności charytatywnej;

 • inicjowanie i organizację spotkań służących promowaniu/wspieraniu równości praw kobiet i mężczyzn;

 • szeroko rozumiane szerzenie wiedzy i kultury w sprawach objętych celami statutowymi Fundacji;

 • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie promocji celów statutowych;

 • prowadzenie działań marketingowych oraz reklamowych mających na celu budowanie wizerunku, a także promocję organizowanych eventów;

 • organizowanie i wspieranie sesji zdjęciowych oraz produkcji reklamowych.