TŁO 4

MANIFEST I FILOZOFIA

Fundacja „Projekt Kobiety” to adoracja szeroko pojętej kobiecości poprzez sztukę. To uznanie kobiecego piękna, zarówno cielesnego jak i duchowego. Mówienie o nim bez barier i językiem zrozumiałym dla wszystkich – językiem sztuki. To opowieść o tym, co w kobietach prawdziwe. W świecie, w którym okazywanie wrażliwości i słabości oraz mówienie o emocjach stało się niemodne. W czasach kultu sukcesu, presji czasu oraz trenerów i mów motywacyjnych – my opowiadamy o kobietach. Subtelnie, delikatnie i z klasą. Poprzez historię, kulturę, sztukę oraz projekty naukowe.

Misją Fundacji jest walka z mylnie pojmowanym i wypaczonym pojęciem feminizmu. Nie zgadzamy się na postrzeganie silnych kobiet jako nieczułych czy ubogich emocjonalnie. Pragniemy odczarować – szczególnie w oczach kobiet - wizerunek kobiety sukcesu, jako osoby, która nie ulega emocjom, wyrzeka się własnej natury i przyjmuje typowo męską postawę. 

Bycie kobietą to przywilej. Wierzymy, że aby być silną i niezależną nie trzeba rezygnować z tego, co w kobietach najpiękniejsze: empatii, wraśliwości, otwartości na kompromis. Jednocześnie nie ukrywając tego, co w kobiecie niepokojące i niebezpieczne.

TRZY WYJĄTKOWE KOBIETY

Mojry są symbolem, z którym identyfikuje się Fundacja. To trzy mitologiczne siostry: jedyne, które stały ponad rozkazami bogów. Symbolizowały pojęcie losu ludzkiego i porządku świata, który był w rękach tych boskich kobiet. Postaci te pojawiają się w artystycznym logo Fundacji autorstwa ilustratorki i malarki Karoliny Kiss.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Główną aktywnością fundacji jest organizacja szeregu  eventów obejmujących wystawy, wernisaże, wydarzenia artystyczne, inspirujące spotkania oraz okrojone ekspozycje na terenie całego kraju. Zajmuje się wydawnictwem albumów artystów oraz e-booków. Dochody z tych działalności są w stu procentach przeznaczane na statutowe cele Fundacji.

Fundacja prowadzi również projekty cykliczne. Raz w roku Fundacja Projekt Kobiety przyznaje nagrodę "Trzy Mojry". Laur przyznawany jest za szczególne zasługi dla promowania szeroko pojętej kobiecości w kulturze, sztuce i życiu publicznym.

 

Każdego roku organizujemy również flagową wystawę autorstwa Maksymiliana Ławrynowicza pod tytułem "Projekt Kobiety". Fundacja organizuje również cykl "Babiniec na Koszykach", który ma miejsce w marcu każdego roku w warszawskiej Hali Koszyki.  

ZAŁOŻENIA STATUTOWE

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie i gospodarczo użytecznej
w sferze zadań publicznych obejmujących zadania w zakresie:

a) poszukiwań twórczych w zakresie sztuk wizualnych;

b) szerzenia wartości humanistycznych;

 

c) propagowania dziedzictwa kulturowego;

 

d) współpracy z instytucjami kultury i oświaty przy tworzeniu i organizowaniu projektów edukacyjnych, stypendialnych, artystycznych i charytatywnych, a także wspierania i promowania tą drogą wszelkich inicjatyw z zakresu branży artystycznej i kreatywnej;

 

e) prowadzenia działalności twórczej związanej ze sztukami wizualnymi, kulturą oraz edukacją;

 

f) propagowania wizerunku kobiet aktywnych zawodowo oraz kobiet zaangażowanych społecznie;

 

g) podkreślenia i przybliżenia roli kobiet w historii i dziedzictwie świata;

 

h) prowadzenia działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

 

i) promowania artystów tworzących prace o tematyce kobiecej

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez wszystkie lub niektóre z następujących działań:

a) inicjowanie, wspieranie organizacyjne, intelektualne i finansowe programów edukacyjnych dla kobiet;

b) prowadzenie i finansowanie akcji informacyjnych i szkoleniowych oraz kampanii społecznych zgodnych ze Statutem Fundacji;

c) promowanie sztuk wizualnych w przestrzeniach publicznych;

d) organizowanie wystaw, spotkań autorskich, festiwali, warsztatów, konkursów, przedsięwzięć kulturalnych, towarzyskich, sportowych i rekreacyjnych oraz innych form wspierania rozwoju kultury;

e) współpracę z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie spraw objętych niniejszym Statutem;

f) członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych tożsamych lub zbieżnych z celami Fundacji;

g) współpracę z osobami i instytucjami, których cele są zbliżone do celów Fundacji, lub które zechcą wspierać realizację celów statutowych Fundacji;

h) organizowanie akcji charytatywnych i innych form działalności charytatywnej;

i) inicjowanie i organizację spotkań służących promowaniu/wspieraniu równości praw kobiet i mężczyzn;

j) szeroko rozumiane szerzenie wiedzy i kultury w sprawach objętych celami statutowymi Fundacji;

k) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie promocji celów statutowych;

l) prowadzenie działań marketingowych oraz reklamowych mających na celu budowanie wizerunku, a także promocję organizowanych eventów;

m) organizowanie i wspieranie sesji zdjęciowych oraz produkcji reklamowych.

© ALL RIGHTS RESERVED / PROJECT WOMEN FOUNDATION